Obec Inovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Záverečný účet za rok 2018

 22.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2018

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k  31.12.2018

8. Údaje o hospodárení príspevkov organizácií 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce


    1 2 3 4