SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Záverečný účet za rok 2018

 22.05.2019

Záverečný účet obce za rok 2018

OBSAH:

1. Rozpočet obce na rok 2018

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k  31.12.2018

8. Údaje o hospodárení príspevkov organizácií 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám 

b) štátnemu rozpočtu 

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce